Leyla Demir
1

Farmakoloji

İlaçların Veriliş Yerleri

Lokal Uygulama Yerleri

 Sistemik Uygulama Yerleri

Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler)

Absorbsiyon

Dağılım

Metabolizma

Atılım

İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik Etkiler)

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler

İlaç Etkileşimleri

İlaçların Laboratuvar Test Sonuçlarına Etkileri

İlaçların Toksik Etkileri Önlem Ve Tedavileri

İlaç Bağımlılığı

Akut Zehirlenme Tedavisi

Reçete Bilgisi

 

ÜNİTE : ll- OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI:

Otonom Sinir Sisteminin Fonksiyonları

 Otonom Sinir Sistemi ve Etkileri

Otonom Uyarıların Değişik Organlara Etkileri

 Sempatomimetik (Adrenerjik)  İlaçlar

Katekolaminler

Katekolamin olmayan sempatomimetik ilaçlar

Alfa Reseptörleri Etkileyenler

Beta Reseptörleri Etkileyenler  

 Sempatolitik (Antiadrenerjik) İlaçlar

Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri

 Beta Adrenerjik Reseptörleri Bloke Edenler

Adrenerjik Nöron Blokörleri,

Parasempatomimetik (Kolinerjik) Etkili İlaçlar

Parasempatomimetik İlaçların Farmakolojik Etkileri

Antikolinesteraz İlaçlar

Parasempatolitik (Antikolinerjik)  İlaçlar

Parasempatolitik İlaçların Farmakolojik Etkileri

Parasempatolitik İlaçlar

Otonom Ganglionları Etkileyen İlaçlar

Otonom Ganglionları Stimüle Eden İlaçlar

Otonom Ganglionları Bloke Eden İlaçlar

 

ÜNİTE III -MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI

Sedatif ve Hipnotik İlaçlar

Sedatif ve hipnotik  ilaçlar

Benzodiyazepinler

Barbütüratlar

Barbütürat yapısında olmayanlar

Diğer sedatif ve hipnotikler

Antikonvülsan İlaçlar (Antiepileptikler)

Antiepileptikler

Fenitoin

Fenobarbütal

Pirimidon

Valproik asit

 Karbamazepin

Ethosüksimid

Benzodiazepinler

Diğer Antiepileptikler

Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Dopamin etkinliğini artıran ilaçlar (DOPA minerjik Maddeler)

Kolinerjik etkinliği azaltan ilaçlar (Antikolinerjikler)

Antihistaminikler

Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

 Anksiyolitik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar

Antidepresan ve Antimanik İlaçlar

Santral Sinir Sistemi Stimulanları

Madde Bağımlılığı

Narkotik Analjezikler

 Morfin Ve Benzerleri

Meperidin ve Benzerleri

Metadon ve Benzerleri

Opioid Agonist Antagonistleri (Karma Etkili Opioidler)

Saf Opioid Antagonistleri

Narkotik Olmayan Analjezikler

Anestezikler

Anestezinin Aşamaları

Genel Anestezikler

İnhalasyon Anestezikleri

 Parenteral Genel Anestezikler

Lokal Anestezikler

6.6.1.   Lokal Anestezide kullanılan İlaçlar

Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar

Nöromüsküler Blok Yapan  İlaçlar

Depolarizasyonsuz Blok Yapan İlaçlar

Depolarizasyonlu Blok Yapan İlaçlar

Santral Etkili Kas Gevşeticiler(Myoreleksanlar)

 

ÜNİTE IV- KARDİYOVASKÜLER SİSTEM İLAÇLARI

Konjestif Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar

Dolaşım Sistemine Etkili İlaçların Sınıflandırılması

Konjestif Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 

Kalp Glikozidleri

Konjestif Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan Diğer İlaçlar 

 Aritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Aritmi

Taşiaritmilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Bradiaritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Anjina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Antianjinal İlaçlar

Nitrat ve Nitritler

Beta Blokörler 

Kalsiyum Kanal Blokörleri

Dipiridamol (Drisentin,Persantin,)

Periferik Vazodilatatörler

Periferik Vazodilatatörlerin Endikasyonları

Periferik Vazodilatatörlerin Etkileri

Periferik Vazodilatör  Etkili İlaçlar

Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan Antihipertansifler

Diüretikler

Adrenerjik Nöron Blokörleri

Adrenerjik Reseptör Blokörleri

Vazodilatörler

Santral  Etkili  Adrenerjik İlaçlar

Kalsiyum Kanal Blokörleri

Renin Anjiotensin Sistemini Etkileyen İlaçlar

Hipertansif Acilleri 

Hipertansif Acil Tedavi

Antihipertansif İlaç Kullanan Hastaların Dikkat Etmesi Gerekenler

Antihiperlipidemik İlaçlar

Hiperlipidemi

Hiperlipidemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Hematopoietik Sisteme Etkili İlaçlar

Antikoagülan ilaçlar

Heparin (Fragmin,Liquemin)

Oral Yolla Kullanılan Antikogülanlar

Antitrombolitik Ve Trombolitik İlaçlar

Antitrombolitik İlaçlar

Trombolitik İlaçlar

 Kanamanın Durdurulmasında Kullanılan İlaçlar

Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Demir Eksikliği Anemisi Ve Demir Eksikliği Anemisinde Kullanılan İlaçlar

 Megaloblastik Anemilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Orak Hücreli Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

 

ÜNİTE V- SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI

Antitusif İlaçlar

Opioidler

 Periferik Etkili İlaçlar

Ekspektoran İlaçlar

İpeka

Tuz Ekspektoranlar

Bromheksin

Mukolitikler

Bronkodilatör İlaçlar

Beta  Adrenerjik Reseptörleri Aktive Eden İlaçlar

Selektif Olmayan Beta Mimetik İlaçlar

Selektif Etkili Beta Mimetik Bronkodilatörler

Fosfodiesteraz İnhibitörleri

Glukokortikoidler

 Antimuskarinik ilaçlar

Mast hücresi stabilizatörleri

Disodyum Kromoglikat

Ketotifen

 

ÜNİTE VI: OTAKOİDLER

Histamin

Histamin Antagonistleri (Antihistaminikler)

Serotonin ve Antagonistleri

 

ÜNİTE VII:  SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI

Dijestan ve Peptik Ülsere Etkili İlaçlar

Dijestanlar

Mide dijestanları

Koleretik ve Kolagoglar

Dijestiv Enzimler

Peptik Ülser

Asit Salgısını Azaltan İlaçlar

Antasid İlaçlar

Mukozada Koruyucu Tabaka Oluşturan İlaçlar

Sitoprotektif İlaçlar (Prostaglandinler)

Antimikrobiyal İlaçlar

Laksatif – Purgatif ve Antidiaretik İlaçlar

Laksatif ve Purgatif İlaçların Sınıflandırılması

Yumuşatıcı Laksatifler

Kitle Oluşturan Laksatifler

Osmotik Laksatif-Purgatifler

Stimülan Laksatif  Purgatifler

Laksatif ve Purgatif İlaçların Kullanılışı

Laksatif ve Purgatif İlaçların Endikasyonları

 Antidiaretikler

Opiyatlar

Parasempatolitik (Antikolinerjik)  İlaçlar

Adsorbanlar ve Kitle Oluşturan İlaçlar

Oral Rehidratasyon Sıvısı (Oral Rehydration Salt-ORS)

Emetik - Antiemetik  İlaçlar

Emetik İlaçlar

İpeka

Apamorfin

Antimetik İlaçlar

Anti- kolinerjikler

Anti-histaminikler

Dopamin Antagonistleri

Kannabinoid

Glukokortikoidler

5HT3-reseptör antagonistleri

Bitkisel antiemetik ilaç

Benzodiazepinler

 

ÜNİTE VIII: ÜRİNER  SİSTEM İLAÇLARI

Diüretikler

Karbonik Anhidraz İnhibitörleri

Tiazid Grubu Diüretikler

Kıvrım Diüretikleri

 Potasyum Tutucu Diüretikler

Ozmotik Diüretikler

Sıvı Elektrolit Dengesini Etkileyen İlaçlar

Sodyum Dengesi Bozulması ve Dehidratasyon

Dehidratasyon Durumunda Kullanılan Sıvılar

Hiperhidratasyon Durumları

Potasyum Eksikliği Tedavisinde Kullanılan Solüsyonlar

Hiperkalemi Durumunda kullanılan İlaçlar

Kalsiyum Eksikliğinde Kullanılan İlaçlar

Magnezyum Eksikliğinde Kullanılan İlaçlar

Asit Baz Dengesi Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar

Asidoz Durumunda Kullanılan Solüsyonlar

Alkaloz Durumunda Kullanılan Solüsyonlar

Plazma Yerini Tutan Solüsyonlar

Dekstran Ve Diğerleri

Plazma

Normal İnsan Serum Albumini

Tam Kan

 

ÜNİTE IX : KEMOTERAPOTİKLER

Kemoterapotiklere Giriş

Kemoterapötiklerin Sınıflandırılması

Kemoterapötiklerin Kullanım Alanları

Kemoterapötiklerin Etkileri

Antibakteriyel İlaçlar

Antibakteriyel İlaçların Etki Mekanizmaları

Antibakteriyel İlaçların Etkileri

Antibakteriyel İlaçların Sınıflandırılması

 Bakterisid Etkili Antibakteriyel İlaçlar

Penisilinler

Sefalosporinler

Karbapenemler

Monobaktamlar

Aminoglikozidler

Fluorokinolonlar

Vankomisin

Rifampin

Nitroimidazoller

Bakteriyostatik Etkili Antibakteriyel İlaçlar

Tetrasiklinler

Sülfonamidler

Amfenikoller

Makrolidler ve Azalidler

Linkozamidler

Çeşitli Kemoterapötikler

Antitüberküloz İlaçlar

Antifungal İlaçlar

Antiamibik İlaçlar

Antimalaryal İlaçlar

Antihelmintik İlaçlar

Ektoparazitlere Karşı Kullanılan İlaçlar

Antiviral İlaçlar

 Antineoplastik İlaçlar 

Alkilleyici İlaçlar

Antimetabolitler

Bitkisel Kaynaklı Antikanserojenler

Antibiyotikler

Hormonlar ve Hormon Angonistleri

Diğer Antineoplastik İlaçlar

Antiseptik Dezenfektanlar

Halojenler

Alkoller

Aldehidler

Fenolik Bileşikler

Oksidleyici Maddeler

Katyonik Deterjanlar

Metal Bileşikleri

Diğer Antiseptik ve Dezenfektanlar

 

ÜNİTE X: ENDOKRİN SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR

Endokrin Hormonlar

Hormonların Sınıflandırılması

Hormonların Fizyolojik Fonksiyonları ve Kullanımı

Adrenal Kortikosteroidler                

Glukokortikoidler

Mineralokortikoidler

Adrenal Kortikosteroidlerin Farmakokinetik Özellikleri 

Adrenal Kortikosteroidlerin Tedavide Kullanımları

Adrenal Kortikosteroidlerin Yan Etkileri

Adrenal Kortikosteroidlerin Kontrendikasyonları

Cinsiyet Hormonları

Östrojenler

Projestinler

Oral Kontraseptifler

Oral Kontraseptiflerin Çeşitleri

Oral Kontraseptiflerin Etkileri

Oral Kontraseptiflerin Yan Etkileri

Oral Kontraseptiflerin Kontrendikasyonları 

Androjenler

İnsülin Ve Oral Hipoglisemik İlaçlar

İnsülin

Oral Hipoglisemik  İlaçlar

Glukagon

Troid Bezini Etkileyen İlaçlar

Troid hormonlarının fizyolojik etkileri

Tiroid  Hormon  Preparatları

Kalsitonin (Tirokalsitonin = Tct)

 

ÜNİTE XI : ACİL İLAÇLARI

Acil Durumlarda Kullanılan İlaç Ve Solüsyonlar

Acil Durumlarda Kullanılan İlaçlar

Acil Durumlarda Kullanılan Solüsyonlar

Genellikle sağlık bakım ihtiyaçlarıyla uğraşmak için nakitleri diğer dış kaynaklarla düzenlemek her zaman kolay değildir. Elbette, Amerikalıların ilaç satın alabilecekleri harika yerlerden biri WEB'dir. Değişik uyuşturucular hakkında konuşalım. Viagra ve "Viagra 100mg satın al" hakkında bir sorunuz mu var? "viagra 100mg" ile ilgili bir şey biliyor muydunuz? "Online Viagra satın" gibi sorular, birçok tıbbi sorunla bağlantılıdır. Muhtemelen konuyla ilgili bir şeyler okudun. Satın almadan önce Viagra veya başka herhangi bir ilacı sağlık uzmanınıza sağlık durumunuzu yazın. Sağlık uzmanı, bozukluğa katkıda bulunabilecek herhangi bir sağlık sorununu ortadan kaldırmak için birkaç test isteyebilir. Cinsel tıp uzmanınıza, kullandığınız tüm ilaçlarla ve bu jenerik tedaviniz sırasında kullanacağınız ilaçlarla ilgili bilgi verin.